Fornøyde kunder er det beste vi vet!

Stavanger kommune har avtale med Fieldata på systemet GPS Realtime Waste Management.

Stavanger er landets fjerde folkerikeste kommune, og tettstedet Stavanger/Sandnes, som omfatter den sammenhengende bymessigebebyggelsen i de fire kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg, utgjør landets tredje største tettsted med 249 044 innbyggere.

Stavanger kommune har bidratt sterkt til utviklingen av Fieldata sin nye generasjon med feltverktøy, DTA Universal. De har i særdeleshet vært pådriver for vår utvikling av løsninger der Fieldata integrerer sensorer som har aksesskontroll og nivåmåling med Fieldata sine egenutviklede produkter. I dette arbeidet har vi blant annet benyttet Dell Boomi sin iPaaS (integrasjonsplattform-løsning).

Dette sier Svein Egil Klungtveit i Stavanger kommune:

Kommunen har utgangspunkt i fagsystemet ISY Proaktiv6  og har jobbet en del for å få kommunikasjonen mellom de ulike systemene til å fungere. Vi er nå kommet veldig langt, takket være et godt samarbeid med Norsk Navigasjon/Fieldata.

Starten var tømming av nedgravde containere. Her hadde vi behov for å ha oversikt over destinasjoner og å kunne registrere tømming og nivå så effektivt som mulig. Alle data hentes fra fagsystemet ,  endringer ajourføres på tablet’s ute i felten (DTA Tablet) og sendes tilbake til fagsystemet  etter utført oppdrag.

I praksis betyr dette at sjåførene har tablet’s installert i bilene. På tablet vises dagens ordre og ruten som skal kjøres. Samtidig vises et kart med posisjoner sjåføren skal innom i løpet av dagen i henhold til ordre. Røde punkter viser at nedgravd container må tømmes. Disse punktene blir grønne ved ferdig tømming. Systemet viser også nivå på container (under 60% – ikke tømming).  Egen servicegruppe bruker tablet’s tilsvarende, der meldinger om feil og hvor dette er kommer opp på tablet.

Dette fungerer så bra at vi har tatt steget videre og har også installert tablet på sentrumsrenovasjon i Stavanger. To el-biler kjører i trange gater og henter avfall, både for næringskunder og privathusholdningskunder. Kundene legger inn ønske om hentetidspunkt som kommer opp på sjåførens tablet. Hentetidspunkt kan variere gjennom året, men dette endres kjapt direkte av sjåførene via tablet. Avvik og ekstrabestillinger kan også legges inn av sjåføren.

Stavanger kommune har nå også utvidet tilbudet til å gjelde grovavfall, hageavfall og farlig avfall. Gjennom et godt samarbeid mellom Crayon og Norsk Navigasjon har vi nå et system der kunder/beboere kan bruke websidene til å fylle inn skjema med valg om type avfall. Dette registreres og sendes rett ut til sjåførene.

Stavanger Kommune bruker i dag DTA Tablets programvare til alle våre løsninger:

  • Nedgravd — integrasjon med Shop2Win og lSYProAktiv.
  • Hentavfall.no – integrasjon med Peanuts.
  • Sentrumsløsning — integrasjon med ISYProAktiv og UniCon.

Våre erfaringer med Fieldata er meget gode. Dette gjelder både innen utvikling og
drift, som løsningsorienterte samarbeidspartnere, og ikke minst stødige på support, der de har
vært uovertrufne.

Vi har ingen betenkeligheter med å anbefale Fieldata og deres navigasjons- og
rapporteringssystemer.

Svein Egil Klungtveit

Rådgiver
Bymiljø og utbygging (BMU)
Miljø og renovasjon
Fagenhet renovasjon

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD) har avtale med Fieldata på systemene GPS Realtime Waste Management for husholdningsrenovasjon og servicemodulen Ajour.

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD) er et interkommunalt selskap som eies av fire kommuner: Drammen, Lier, Modum og Øvre Eiker. Selskapet sørger for innsamling og gjenvinning av husholdningsavfall i Drammensregionen, som tilsvarer ca 65.000 husstander og 160.000 innbyggere.

RfD har utgangspunkt i fagsystemet KomTek.

Bakgrunnen for å ha et registreringssystem i renovasjonsbilene var for å få dokumentasjon på utførte oppdrag ute hos abonnent, både for utførte tømminger og for tømminger der det var avvik.

I tillegg til registrering i renovasjonsbilene var det også ønskelig å få til et mer effektivt system på alle bestillingsoppdrag, eks. utplassering av beholdere til nye abonnenter, bytte av beholdere og reparasjoner.

Når det gjelder DTA ser vi at dette gir en stor gevinst ved at renovatør kan melde om avvik på tømminger og også beholder avvik ute på ruta. Meldingene går inn i KomTek og behandles videre der. Dette gir en besparelse i forhold til at renovatør enten må ringe kjørekontor ved hvert avvik eller skrive opp på en liste. RfD har en praksis om at alle avvik skal dokumenteres ved bilde. På den måten får vi god dokumentasjon i eventuell kommunikasjon med abonnent.

Ajour gir store besparelser ved at oppdragene registreres direkte på den enkelte oppdrag og overføres til bestillingssystemet i KomTek, hvor arbeidslistene produseres. Disse listene føres over i Ajour, og utfører benytter Ajour til å kvittere på utførte oppdrag. Disse kvitteringene utkvitterer bestillingene automatisk i KomTek.

RfD er en av de store renovasjonsaktørene i Norge. De har bidratt stekt til utviklingen av den nye generasjonen med feltverktøy, DTA Universal, som Fieldata nå tilbyr i avfallsbransjen. Som pioner for funksjonen «Automatisk tømming» har RfD forenklet sjåførenes hverdag, og samtidig økt trafikksikkerheten. Ta kontakt med oss i Fieldata om du vil vite mer!

Nå vant vi også anbudskonkurransen hos Renovasjonsselskapet Glør Iks, som leverer renovasjonstjenester i kommunene Gausdal, Lillehammer og Øier.

GLØR viderefører samarbeidet med våre GPS Realtime Waste Management-løsninger for husholdnings- og næringsrenovasjon, men oppgraderer nå til siste generasjon verktøy ut på bilene. Løsningen er integrert med vektsystem på bil. I tillegg utvider de med vår servicemodul DTA Universal Ajour og med vår løsning for krok & lift-ordrer. Fieldata takker for tilliten, og vi gleder oss til å videreutvikle samarbeidet med en kunde som har store ambisjoner mtp. digitalisering!

Etablere prosesser for dataflyt til datavarehus og KPI-visning

ReTrans Midt AS eies av de interkommunale selskapene Innherred Renovasjon, Midtre Namdal Avfallseselskap og HAMOS Forvaltning. ReTrans Midt AS har som oppgave å sørge for en effektiv og miljøvennlig innsamling av avfall fra husholdninger og fritidseiendommer i Midt Norge.

Fase 1:

  • Kartlegge programmer og fagsystemer som ReTrans Midt og deres kunder benytter i dag i forbindelse med gjennomføring av husholdnings- og næringslivsrenovasjon.
  • Kartlegge KPI / Datavarehus i forhold til mottatt KPI fra ReTrans Midt.

Fase 2:

  • Etablere prosesser for dataflyt for de systemer som er kartlagt og prioritert gjennomført i fase 1.

Beskrivelse:

Kunde ønsker å samle data fra ulike datakilder i et datavarehus, for å bruke datagrunnlaget i KPI-rapporter hvor Power BI benyttes som verktøy. Kunden ønsker selv å utvikle rapportene i Power Bi.
Vårt oppdrag i dette prosjektet har vært å kartlegge hvilke systemer som benyttes i organisasjonen og deretter, i samarbeid med kunde, komme fram til hvilke systemer det skal gjøres uttrekk fra og samles i et datavarehus.

Etter gjennomført fase 1 av prosjektet ble det besluttet å etablere 10 integrasjoner inklusive datavarehuset. DELL Boomi benyttes som integrasjonsplattform.

Integrasjonene omfatter uttrekk fra skytjenester via REST/SOAP API og direkte uttrekk fra on-premise databaser (Microsoft SQL), som eksempelvis Visma og vektsystemer som ScaleIT og Scanvaegt. Prosessene har ulik grad av kompleksitet. Fieldata har etablert datavarehuset i samarbeid med kunde og har bla. opprettet en felles universell tabell for veiedata. Her samles alle veiedata fra to ulike vektsystemer og fire forskjellige kunder av ReTrans. Data transformeres og tilpasses formatet i den universelle tabellen for veiedata. Alle tilpasninger gjøres i DELL Boomi.
Et annet eksempel på en kompleks integrasjon, er uttrekk fra fagsystemer. Her har vi valgt å hente ut relevante data fra fagsystemene som Fieldata er i besittelse av, i forbindelse med vårt feltverktøy. Denne prosessen henter ut alle rutedata og logglinjer (utførte oppdrag) som indirekte er uttrekk fra Hogia og PA. I den prosessen benyttes en kombinasjon av DELL Boomi og SQL Stored Procedure. Data sendes til to tabeller i datavarehuset som er normalisert slik at det skal være enkelt å forstå hvilke data som blir presentert i tabellene.
Prosessene har typisk sett inn-, oppdater- og slette-funksjonalitet, samt feilhåndtering i form av varsling ved feil. Varsling inneholder informasjon om hvilken prosess det har feilet i og hva som har feilet. Ytterligere informasjon i forbindelse med feilsøking vil finnes i DELL Boomi plattformen.

VEFAS IKS har vært kunde siden 2012.  De har følgende systemer fra Fieldata: GPS Realtime Waste Management for husholdningsrenovasjon og servicemodulen Ajour.

Bakgrunnen for bruk av DTA er registrering av utført arbeid på bil og effektiv kommunikasjon av arbeidet og eventuelle avvik inn til kontor. Data flyter effektivt og tilnærmet realtime slik at kontoret har god kontroll til enhver tid.

Ajour brukes for å enkle arbeidet med utsett og service på beholdere. Arbeidslistene oppstår i Komtek og blir sendt ut på DTA Ajour. DTA Ajour forteller utfører hva som skal utføres og hvor. Oppdragene blir kvittert og sendes tilbake til Komtek som utført. Dette gir gode besparelser og enkler arbeidet i alle ledd!

Det er med stor glede Fieldata kan meddele at Fjellregionen Interkommunale Avfallsselskap (FIAS) nå har signert avtale med oss!

FIAS har ansvaret for renovasjon i 10 kommuner i Nord-Østerdal og Rørosregionen og har hovedkontor på Eid i Tolga. Vi skal levere vår GPS Realtime Waste Management-løsning med DTA Universal feltverktøy til 7 biler. Løsningen skal benyttes på kombinerte ruter med både husholdnings- og næringsrenovasjon. Leveransen omfatter dermed integrasjon mot Komtek fagsystem fra Norkart og næringsfagløsning UniCon fra Hogia.

Reno-Vest IKS og Reno-Vest Bedrift AS er mangeårige kunder av Fieldata. De har kjørt vårt GPS Realtime Waste Management-system med ulike generasjoner feltverktøy.

Næringsselskapet Reno-Vest Bedrift har nå investert i ny HW i bilene og kjører vår DTA Universal Næring for næringsrenovasjon.

RENO-VEST IKS går også for ny versjon av Fieldata sine feltverktøy. Dette gjelder for både husholdningsrenovasjon og for slamrenovasjon.

Vår DTA Universal Slam ble ferdigstilt nå i høst (2019) og er allerede i bruk hos flere kunder. Løsningen kan kjøre på iPad, iPhone, smarttelefon og Adroid brett.

DTA Universal Slam og Fagsystem Slam (stand alone) i renovasjonsportal for ordregenerering.

Rense og Miljøteknikk AS utfører tilsyn og service på en rekke renseanlegg som strekker seg fra Rennebu i sør til Kirkenes i nord. De bruker standalone – løsning med fagsystem, portal for ordregenerering og feltverktøy – DTA Universal fra Fieldata. De valgte vår løsning for å få alle kunder i ett fagsystem og generere ordre direkte ut på bil. Dokumentere tilsyn og rapportering.

Bakgrunnen for at de startet opp med Fieldata var å kunne opprette ordre ut til bil,  navigere seg lett fram til rett anlegg, kunne dokumentere tilsyn/service hos kunde. Rapporter tas ut for pålagt rapportering tilbake til forurensningsmyndighet som er kommunene.